วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รวมเลขดับงวดนี้

ดับสิบบนเห็นเดินๆอยู่...
145. 900 | 2
146. 050 | 7
147. 590 | 7
148. 877 | 2
149. 997 | 4
150. 143 | 0
151. 025 | 3
152. 343 | 5
153. 694 | 3


154. 500 | 1
155. 443 | 5
156. 524 | 3
157. 358 | 0
158. 981 | 9
159. 566 | 3
160. 257 | 9
161. ??? | 2 ดับงวด1-3-56

janya


ดับหลักสิบล่างเบบี้จัง

ดับ 1 ออก 31
ดับ 8 ออก 38
ดับ 2 ออก 51
ดับ 4 ออก 60
ดับ 2 ออก 11
ดับ 3 ออก 50
ดับ 3 ออก 28
ดับ 8 ออก 07
ดับ 6 ออก 79
ดับ 4 ออก 58
ดับ 0 ออก 28
ดับ 5 ออก 63
ดับ 0 ออก 15
ดับ 1 ออก 43
ดับ 9 ออก 72
ดับ 3 ออก 00
ดับ 6 ออก 08
ดับ 0 ออก 66
ดับ 2 ออก 09
ดับ 8 ออก ...ดับงวด1-3-56

kunnuj
ดับหลักสิบล่างอ.888


ดับ 1 ออก 31
ดับ 2 ออก 38
ดับ 2 ออก 51
ดับ 0 ออก 60
ดับ 7 ออก 11
ดับ 2 ออก 50
ดับ 4 ออก 28
ดับ 7 ออก 07
ดับ 9 ออก 79
ดับ 0 ออก 58
ดับ 0 ออก 28
ดับ 9 ออก 63
ดับ 9 ออก 15
ดับ 6 ออก 43
ดับ 9 ออก 72
ดับ 0 ออก 00 ผิด
ดับ 9 ออก 08
ดับ 9 ออก 66
ดับ 9 ออก 09
ดับ 9 ออก ...ดับงวด1-3-56
kunnujดับสิบล่าง
2=51
3=60
3=11
1=50
3=28
1=07
2=79
4=58
3=28
1=63
3=15
1=43
2=72
4=00
1=08
2=66
4=09
1=    ดับงวด1-3-56
ดับดีจริงๆ
1 มี.ค 56- 9517

davw2552


ดับหน่วยบน...จริงๆอิอิ
1. 877 | 1246
2. 997 | 5680
3. 143 | 5680
4. 025 | 9024
5. 343 | 4579
6. 694 | 0135
*7. 500 | 3468
8. 443 | 6791
9. 524 | 7802
10. 358 | 2357
11. 981 | 3468
*12. 566 | 2357
13. 257 | 1246
*14. ??? | 6791 ดับงวด1-3-56
janya
005 ดับคาที่..

24.. 00 = 3-3-4

01.. 08 = 6-1-6
02.. 66 = 8-1-9
03.. 09 = 1-7-1
04.. XX = 3-1-2 ดับงวด1-3-56

อ้างจาก: JumJim007ใช้ดับหลักร้อย
ผลรางวัลที่ 5 ครั้งที่ 100 ค่ะ

01/11....913569....16/11..ดับร้อย 9 ออก....777....ถูก
16/11....001689....01/12..ดับร้อย 0 ออก....147....ถูก
... 01/12....482018....16/12..ดับร้อย 4 ออก....178....ถูก
16/12....057350....30/12..ดับร้อย 0 ออก....402....ถูก
30/12....079861....16/01..ดับร้อย 0 ออก....445....ถูก
16/01....206914....01/02..ดับร้อย 2 ออก....605....ถูก
01/02....297742....16/02..ดับร้อย 2 ออก....684....ถูก
16/02....906345....01/03..ดับร้อย 9 ออก....518....ถูก
01/03....157484....16/03..ดับร้อย 1 ออก....064....ถูก
16/03....404803....01/04..ดับร้อย 4 ออก....562....ถูก
01/04....724711....16/04..ดับร้อย 7 ออก....470....ถูก
16/04....100633....02/05..ดับร้อย 1 ออก....501....ถูก
02/05....202996....16/05..ดับร้อย 2 ออก....418....ถูก
16/05....774680....01/06..ดับร้อย 7 ออก....727....ผิด X
01/06....222876....16/06..ดับร้อย 2 ออก....373....ถูก
16/06....036987....01/07..ดับร้อย 0 ออก....900....ถูก
01/07....628104....16/07..ดับร้อย 6 ออก....050....ถูก
16/07....881101....01/08..ดับร้อย 8 ออก....590....ถูก
01/08....690613....16/08..ดับร้อย 6 ออก....877....ถูก
16/08....536738....01/09..ดับร้อย 5 ออก....997....ถูก
01/09....346305....16/09..ดับร้อย 3 ออก....143....ถูก
16/09....942385....01/10..ดับร้อย 9 ออก....025....ถูก
01/10....098462....16/10..ดับร้อย 0 ออก....343....ถูก
16/10....894024....01/11..ดับร้อย 8 ออก....694....ถูก
01/11....949757....16/11..ดับร้อย 9 ออก....500....ถูก
16/11....151194....01/12..ดับร้อย 1 ออก....443....ถูก
01/12....336603....16/12..ดับร้อย 3 ออก....524....ถูก
16/12....571223....30/12..ดับร้อย 5 ออก....358....ถูก
30/12....580125....16/01..ดับร้อย 5 ออก....981....ถูก
16/01....646852....01/02..ดับร้อย 6 ออก....566....ถูก
01/02....699359....16/02..ดับร้อย 6 ออก....257....ถูก
16/02....552228....01/03..ดับร้อย 5 ออก.........รอผลค่ะดูเพิ่มเติม ดับงวด1-3-56
1.501-29>3 |1 |
2.418-31>6 |2 |
3.727-38>2 |1 |
4.373-51>6 |2 |
5.900-60>3 |5 |
6.050-11>9 |7 |
7.590-50>1 |8 |
8.877-28>6 |0 |
9.997-07>6 |7 Fd |
10.143-79>1 |4 |
11.025-58>7 |8 Fd |
12.343-28>9 |5 |
13.694-63>0 |7 |
14.500-15>5 Fd |6 |
15.443-43>4 Td |5 |
16.524-72>9 |5 |
17.358-00>7 |3 |
18.981-08>7 |5 |
19.566-66>8 |0 |
20.257-09>5 |8 |
21.xxx-xx>5 |0 |ดับงวด1-3-56
ดับล่างเบาๆต้นเดือนมีนา 5 กับ 0
teddy146. 147*02 | 0 T
*147. 178*21 | 0
*148. 402*65 | 0
149. 445*81 | 9
150. 605*32 | 7
151. 684*18 | 6
152. 518*79 | 3
*153. 064*08 | 7
154. 562*69 | 3
155. 470*62 | 7
156. 501*29 | 4
157. 418*31 | 2
*158. 727*38 | 9
159. 373*51 | 4
160. 900*60 | 3
161. 050*11 | 8
162. 590*50 | 7
163. 877*28 | 5
164. 997*07 | 9
165. 143*79 | 3
166. 025*58 | 3
167. 343*28 | 8 F
168. 694*63 | 7
*169. 500*15 | 9
170. 443*43 | 8
171. 524*72 | 5
172. 358*00 | 2
173. 981*08 | 0 T
*174. 566*66 | 5
175. 257*09 | 5
*176. ???*?? | 4 ดับงวด1-3-56

ล่าง ดับ 4 ครับตามสูตรน๊ะจ๊ะ
dek ayudthaya
ดับหลักร้อยหนานคำ

ดับ 6 9 ออก 064
ดับ 4 7 ออก 562
ดับ 5 8 ออก 470
ดับ 3 7 ออก 501
ดับ 0 1 ออก 418
ดับ 5 9 ออก 727
ดับ 5 7 ออก 373
ดับ 4 7 ออก 900
ดับ 5 8 ออก 050
ดับ 0 7 ออก 590
ดับ 3 4 ออก 877
ดับ 3 6 ออก 997
ดับ 0 7 ออก 143
ดับ 4 8 ออก 025
ดับ 6 9 ออก 343
ดับ 4 8 ออก 694
ดับ 0 9 ออก 500
ดับ 3 6 ออก 443
ดับ 4 7 ออก 524
ดับ 0 4 ออก 358
ดับ 3 7 ออก 981
ดับ 2 5 ออก 566
ดับ 0 3 ออก 257
ดับ 2 5 ออก .....1-3-56

Pitt

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น